pedagogisk utveckling

formativt arbetssätt genom kollegialt lärande

Strategi 5 - Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess

Självskattning; vad kan jag och vad behöver jag utveckla?

Studier av framgångsrika elever visar att dessa till skillnad från mindre framgångsrika elever, vet när de inte kan, och vet vad de ska göra då. Våra elever behöver därför ges möjlighet att träna och utveckla förmågan att "Lära att lära" i den dagliga verksamheten. Det kräver att vi organiserar lärandet och läraktviteter på ett sätt som verkligen stimulerar och utmanar.

Utgångspunkten i skolan bör vara att alla kan lära sig men att det tar olika lång tid och att man behöver arbeta på olika sätt. Elever som tror på sig själva ger inte upp när de kör fast utan de söker sig fram på andra vägar.

Att lära sig värdera och bedöma sina egna prestationer och lärandestrategier är att lära sig lära sig själv. I takt med stigande ålder och mognad är det rimligt att eleverna tar över mer och mer av granskningen och bedömningen av sina egna arbetsinsatser. Det är emellertid något de behöver lära sig göra och de behöver lära sig tekniker för det. Att arbeta med olika självskattningsscheman, checklistor eller de formella kunskapskraven för att värdera både sitt kunnande och sin arbetsprocess är steg på vägen mot ökad självständighet i sin egen lärprocess.

Moment A
Moment B
Moment C
Moment D

Individuell förberedelse

Se film

Läs

9. Strategi 5: Att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer (s.145-156) i Bedömning för lärande (Lundahl).

Tips på metoder för att aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess

"See three before me!"
Ett sätt att successivt och systematiskt träna eleven på att ta ett större ansvar för sitt lärande är genom att träna in rutiner som uppmuntrar eleven att försöka lösa uppgiften själv genom andra strategier än att fråga läraren. Eleven ska ta för vana att uppsöka tre källor (kan vara klasskompisar, internetsökning, böcker m.m) innan han eller hon frågar sin lärare. Det handlar om att eleven ska utöka sin strategibank kring hur man kan göra då man kör fast i sitt lärande. På sikt gör detta att eleven får ett mer problemlösningsinriktat förhållningssätt till sitt eget lärande och blir mer självständig.

Reflektera, diskutera och dokumentera i en lärblogg
Ett viktigt led i processen att stimulera och aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess är att låta honom eller henne regelbundet reflektera kring sitt lärande, både individuellt och tillsammans med andra. Ett sätt att göra det är i en blogg. Fördelen med en digital blogg är att eleven där kan dokumentera sitt lärande och sina reflektioner med fler uttrycksformer. I bloggen är det lätt att integrera ljud, text och bild.

Videologga lärandet
Har dina elever tillgång till dator, eller mobil surfplatta med inbyggd kamera? Då kan ni jobba systematiskt med videologgning kring lärandet. Låt eleven regelbundet göra en inspelning kring var i förhållande till de uppsatta målen eleven befinner sig, vad som är nästa steg och hur eleven kan ta sig vidare. På så sätt tränar eleven in en strategi kring att göra en egen analys av sin kunskapsutveckling. Du och eleven får dessutom en pedagogisk dokumentering på köpet.

Självskattning i Google formulär
I Google Docs-verktyget Google formulär kan du och dina elever enkelt göra olika självskattningar och reflektionsfrågor kring lärandet. Ni kan också snabbt sätta ihop reflekterande frågeställningar och dokumentera lärandet.

"Kommentera bara" metoden
Ett sätt att arbeta formativt med konventionella bedömningar (t.ex. prov) är att istället för att räkna poäng, ge tillbaka provet med kommentaren:

Fyra av uppgifterna är lösta på ett sätt som. Försök att lista ut vilka uppgifter det är genom att markera vilka du kände dig osäker på. Fundera ut varför du tror att det gick fel.

Använd checklistor och omvandla "rättandet" till en aktiv och medveten lärsituation
Låt eleverna arbeta med checklistor i de arbetsmoment som innehåller efterarbeten, t.ex. skrivuppgifter. Genom att eleven regelbundet försöker identifiera förbättringsområden i sina texter med hjälp av en checklista, utvecklas en strukturell säkerhet och rutin kring vad man behöver tänka på när man bearbetar en text.

Kollegialt arbete

Diskutera

Diskutera några av de funderingar ni har utifrån texten. Diskutera utifrån eventuella stödanteckningar som ni har gjort när ni sett filmen. Det kan till exempel vara intressant att lyfta fram något som flera personer har uppmärksammat, men också sådant som bara en av er har lagt märke till.

Gör en ändring i din undervisning

Välj en (valfri) metod från Moment A, förbered en kommande lektion och testa då den nya metoden.

Under lektionen ska ni notera vad som sker. Försök besvara frågeställningen: "Vilken förändring i min undervisning ger störst effekt på mina elevers prestationer?". Efter lektionen skriver ni kortfattat ner era noteringar. Ett alternativ till att göra noteringar på en egen lektion är att auskultera under en kollegas lektion. Spara noteringarna eftersom vi återkommer till dem i Moment D.

Genomförande av aktivitet

Genomför en lektion med någon av dina klasser/grupper där vald metod prövas. Notera och skriv kortfattat ner vad du uppmärksammat. Ta med dina noteringar till nästa träff.

"Vilken förändring i min undervisning ger störst effekt på mina elevers prestationer?"

Gemensam uppföljning

Diskutera

Diskutera utifrån vad ni noterat under lektionen. Låt var och en i gruppen berätta om sin valda metod, och försök att beskriva utan att värdera det som har noterats.

Skriv

Vilka är de viktigaste erfarenheterna ni har gjort under arbetet med denna del? Skriv en kort personlig sammanfattning och spara den tillsammans med övriga anteckningar.