pedagogisk utveckling

formativt arbetssätt genom kollegialt lärande

Strategi 4 - Aktivera eleverna som lärresurser för varandra

Eleven kan göra kamratbedömning utifrån lektionens syfte och mål

Lärande och kunskapsbildning är i högsta grad kollektiva processer. Vi lär oss genom att interagera med varandra, dvs. vi lär oss av varandra, när vi ser varandras perspektiv, när vi stöter och blöter argument. Det är också så att vi får syn på oss själva när vi speglar oss i andra. En viktig del i denna interaktion är hur vi reagerar på varandras perspektiv och kunnande. Vi kommenterar och bedömer varandra och lär oss både av att ge och ta kritik.

Forskning visar att både hög- och lågpresterande elever gynnas av att ge varandra respons, men det är viktigt att eleverna får se och höra goda exempel på konstruktiv kritik, om de ska kunna utveckla ett eget sunt sätt att bedöma andra.

I skolan går det att systematisera processer där eleverna lär av varandra i olika former av kamratbedömning.

Moment A
Moment B
Moment C
Moment D

Individuell förberedelse

Se film

Läs

8. Strategi 4: Att aktivera eleverna som resurser för varandra (s.135-144) i Bedömning för lärande (Lundahl).

Tips på metoder för att aktivera eleverna som lärresurser för varandra

Kamratrespons
En kamratbedömning handlar om att eleverna utifrån givna kriterier ger varandra synpunkter på utförda arbeten eller prestationer. Dessa synpunkter bör formaliseras så att de följer god ton. Med god ton menas ofta att den kritik, positiv som negativ, bör vara motiverad och följas av förslag på hur man kunde gjort det annorlunda (särskilt om kritiken är negativ). En övergripande hållning är att utgå från principen two stars and a wish – man börjar med det man tycker om och slutar med sådant man ser behöver utvecklas.

Two stars and a wish
Denna modell är en av de mest kända och mest uppskattade modeller för kamratrespons. Eleverna fokuserar på att vid responsen börja med att lyfta två saker (two stars) som de tycker är bra i det arbete som de ska ge respons på. Avslutningsvis ger eleverna förslag på en sak som de tycker att kamraten kan utveckla i arbetet (a wish). För att "two stars and a wish" ska fungera riktigt bra krävs att läraren själv använder modellen i sin feedback till eleverna så att de kan utveckla stategier för hur det kan se ut. Det krävs också att man som lärare strukturerar upp arbetet och styr in kamratresponen på det som den ska beröra, dvs. innehållet. Ge gärna eleverna frågestöd och konkreta tips på vad de kan lyfta i responsen.

Läxhjälpstavla på Facebook
Sociala medier kan vara ett enormt stöd för eleverna i undervisningen och framförallt när det gäller läxor. Starta en Facebookgrupp tillsammans med eleverna och låt den fungera som en "läxhjälpstavla". Eleverna kan där ställa frågor på läxorna till varandra och fungera som läxstöd för varandra mellan lektionerna. De kan länka till hjälpsidor och lösa uppgifter tillsammans och använda varandra som lärresurser bortom tid och rum.

Låt eleverna producera "How to filmer" åt varandra
En "How to film" är en instruktionsfilm som kortfattat går igenom grunderna till något. Det kan till exempel vara en film som visar hur man gör en dans, räknar division, hur man bakar en sockerkaka eller hur världens klimatzoner ser ut. Ett sätt att systematiskt aktivera eleverna som lärresurser för varandra är genom att låta dem producera korta instruktionsfilmer åt varandra. Många gånger är det när vi förklarar för andra hur något fungerar som vi ser att vi lär oss. Har eleverna tillgång till en dator eller en mobiltelefon med kamera så går det snabbt och enkelt att göra detta.

Organisera en lärfadderverksamhet på skolan
Dra nytta av elevernas kunskaper och låt dem redovisa, dela med sig och presentera sina arbeten och sin kunskap för andra elever på skolan eller varför inte för en förskola. På så sätt får eleverna en verklig mottagare till sina uppgifter samtidigt som de aktiveras som lärresurser för varandra.

Exempel: Eleverna i år 7 arbetar i ämnet idrott och hälsa med modern dans. I det arbetet får de i uppdrag att planera och praktiskt genomföra en danslektion för yngre elever.

IUP-partner
Förse varje elev med en alldeles egen IUP-partner! En IUP-partner är en långsiktig samarbetsspartner som ger eleven kontinuerlig kompisfeedback och coachar dem mot den individuella utvecklingsplanen. Syftet med en IUP-partner är också att utveckla elevernas förmåga att ge och ta respons. Genom att organisera kamratfeedbacken på detta sätt kan du som lärare hjälpa eleverna att skapa trygga zoner för utvecklande och konstruktiv kritik.

Kollegialt arbete

Diskutera

Diskutera några av de funderingar ni har utifrån texten. Diskutera utifrån eventuella stödanteckningar som ni har gjort när ni sett filmen. Det kan till exempel vara intressant att lyfta fram något som flera personer har uppmärksammat, men också sådant som bara en av er har lagt märke till.

Gör en ändring i din undervisning

Välj en (valfri) metod från Moment A, förbered en kommande lektion och testa då den nya metoden.

Under lektionen ska ni notera vad som sker. Försök besvara frågeställningen: "Vilken förändring i min undervisning ger störst effekt på mina elevers prestationer?". Efter lektionen skriver ni kortfattat ner era noteringar. Ett alternativ till att göra noteringar på en egen lektion är att auskultera under en kollegas lektion. Spara noteringarna eftersom vi återkommer till dem i Moment D.

Genomförande av aktivitet

Genomför en lektion med någon av dina klasser/grupper där vald metod prövas. Notera och skriv kortfattat ner vad du uppmärksammat. Ta med dina noteringar till nästa träff.

"Vilken förändring i min undervisning ger störst effekt på mina elevers prestationer?"

Gemensam uppföljning

Diskutera

Diskutera utifrån vad ni noterat under lektionen. Låt var och en i gruppen berätta om sin valda metod, och försök att beskriva utan att värdera det som har noterats.

Skriv

Vilka är de viktigaste erfarenheterna ni har gjort under arbetet med denna del? Skriv en kort personlig sammanfattning och spara den tillsammans med övriga anteckningar.