pedagogisk utveckling

formativt arbetssätt genom kollegialt lärande

Strategi 3 - Återkoppling som för lärandet framåt

Ge feedback/feedforward som flyttar eleverna framåt

När vi tydliggjort målen och kunskapskraven för eleverna och gett dem möjlighet att visa sitt kunnande bör vi ge återkoppling på hur det går, och inte minst hur eleverna kan arbeta vidare för att bättre nå målen eller komma till nästa mål. Återkoppling är mest effektiv för lärandet om den ligger på uppgiftsnivå och kommer i anslutning till elevens arbete. Med äldre elever kan återkopplingen vara mer abstrakt och komma senare, men grundprincipen är att återkoppling som gynnar lärandet sker medan lärandet pågår.

I ett livslångt perspektiv kan givetvis all återkoppling sägas främja lärandet, men skolans verksamhet är ofta indelad i tidsbegränsade moment. En återkoppling endast i slutet av ett sådant moment ger inte eleverna optimala möjligheter att anpassa eller utveckla sina lärandestrategier medan det fortfarande finns tid för det.

För att återkopplingen ska föra lärandet framåt behöver den innehålla relevant information och tips på strategier som talar om hur eleven kan komma vidare. Återkopplingen bör besvara frågorna: "Var i förhållandet till målet befinner sig eleven? Vad skulle kunna vara nästa steg i lärandet? Hur kan eleven ta sig dit?"

Moment A
Moment B
Moment C
Moment D

Individuell förberedelse

Se film

Läs

7. Strategi 3: Att ge återkoppling som utvecklar lärandet (s.127-134) i Bedömning för lärande (Lundahl).

Tips på metoder för att arbeta med återkoppling och bedömning

Framåtsyftande återkoppling
Återkopplingen är kärnan i bedömningen. Den ska föra kunskapsprocessen framåt och ge eleverna information som hjälper dem vidare i lärandet. Effektiv återkoppling är informationsrik, framåtsyftande och sker kontinuerligt.

Framåtsyftande återkoppling bygger på fyra moment:

1. Tydliggöra målet och/eller de specifika kunskapskvaliteterna som skulle mötas.
2. Utvärdera till vilken grad mål/kvaliteter mötts.
3. Diagnostisera skillnaden mellan mål och resultat, eller andras problem (felanalys).
4. Ge en lämplig lösning, förslag på åtgärd.

Arbeta systematiskt med kunskapskraven
För att den löpande återkopplingen ska bli saklig och innehålla information som verkligen för lärandet framåt behöver du systematisera återkopplingen. Ett sätt är att arbeta med kunskapskraven och systematiskt föra anteckningar över elevens framsteg. Använd kursplanerna i Wordformat och konkretisera hur eleven kan visa att den kan, (i vilken aktiv handling kan eleven visa förmågan?)

Måldialog med återkoppling
En måldialog är ett samtal med reflektion kring ett konkret mål. Ta en stund i slutet av lektionen och låt eleven reflektera kring ett av de mål ni arbetar mot tillsammans med en kamrat. Låt eleverna intervjua varandra kring vad de upplever att de kan och vad de behöver utveckla. Förse dem med hjälpfrågor så att samtalet kretsar kring målet och så att uppgiften blir konkret och hanterbar. Lyssna in och observera under samtalet. Detta är ett fantastiskt tillfälle för dig att samla information kring elevernas lärande.

Filmad återkoppling
Det finns en mängd digitala verktyg för att ge filmad återkoppning. Du kan spela in dina kommentarer via ett skärminspelningsverktyg t.ex. Jing eller Screencast-o-matic. Andra verktyg för att ge återkoppling på t.ex. fysisk prestation i idrott finns Coach´s Eye, en app som tillåter dig att spela upp klippet i slow motion och även jämföra två klipp t.ex. före och efter man tränat en förmåga och visa elevens progression.

Matriser
Genom att skapa matriser för kunskapsområden och låta eleverna delta i planeringen av dem, så medvetandegör man eleverna om "nästa steg". I elevsystem, så som Fronter, PingPong m.fl. finns moduler där man kan skapa matriser och på så sätt kan man öka elevernas delaktighet och ge den nödvändiga återkopplingen för att föra lärandet framåt. Ett kontinuerligt användande av elevsystemen och dess matriser gör att återkopplingen sker mer dag för dag än en gång per termin på utvecklingssamtalet.

Mentorssamtal via Skype
Med hjälp av gratisverktyget Skype kan du och dina mentorselever ha korta mentorssamtal oftare och genom det få en bättre och tätare återkoppling. Det är de korta bedömningscyklerna som ger mest effekt på lärandet.

Kollegialt arbete

Diskutera

Diskutera några av de funderingar ni har utifrån texten. Diskutera utifrån eventuella stödanteckningar som ni har gjort när ni sett filmen. Det kan till exempel vara intressant att lyfta fram något som flera personer har uppmärksammat, men också sådant som bara en av er har lagt märke till.

Gör en ändring i din undervisning

Välj en (valfri) metod från Moment A, förbered en kommande lektion och testa då den nya metoden.

Under lektionen ska ni notera vad som sker. Försök besvara frågeställningen: "Vilken förändring i min undervisning ger störst effekt på mina elevers prestationer?". Efter lektionen skriver ni kortfattat ner era noteringar. Ett alternativ till att göra noteringar på en egen lektion är att auskultera under en kollegas lektion. Spara noteringarna eftersom vi återkommer till dem i Moment D.

Genomförande av aktivitet

Genomför en lektion med någon av dina klasser/grupper där vald metod prövas. Notera och skriv kortfattat ner vad du uppmärksammat. Ta med dina noteringar till nästa träff.

"Vilken förändring i min undervisning ger störst effekt på mina elevers prestationer?"

Gemensam uppföljning

Diskutera

Diskutera utifrån vad ni noterat under lektionen. Låt var och en i gruppen berätta om sin valda metod, och försök att beskriva utan att värdera det som har noterats.

Skriv

Vilka är de viktigaste erfarenheterna ni har gjort under arbetet med denna del? Skriv en kort personlig sammanfattning och spara den tillsammans med övriga anteckningar.