pedagogisk utveckling

formativt arbetssätt genom kollegialt lärande

Strategi 2 - Skapa aktiviteter som synliggör lärandet

Konstruera effektiva klassrumsdiskussioner, frågor och uppgifter som utforskar lärande och klargör tecken på lärande

Utifrån samma undervisning lär sig elever olika saker och olika fort. För att det ska gå att anpassa undervisningen och den återkoppling elever behöver på sitt lärande, måste vi veta vad det är eleverna lärt sig och hur de tänker. Det går inte att hjälpa elever vidare om vi inte ser deras kunskaper och deras missförstånd. Det är därför lärare i alla tider använt olika uppgifter och frågor. Det är emellertid skillnad på att ställa frågor medan lärandet pågår och ett frågande som ska utgöra en slutbedömning. Medan lärandet pågår är det viktigt att ställa frågor eller göra uppgifter som också ger information om vad eleverna har problem med och varför.

Den informationen kan sedan användas i utformandet av återkopplingen, så att återkopplingen blir ett direkt stöd i det pågående arbetet. Frågor och uppgifter är inte bara sätt att kontrollera vad eleverna kan utan rätt ställda kan de också utveckla elevernas tankar: Varför tror du det? Kan du utveckla? Hur menar du då? Vad ligger i förlängningen av det resonemanget?

Lärandet synliggörs också i ett klassrumsklimat som i så stor utsträckning som möjligt bygger på flervägskommunikation istället för en envägskommunikation.

Forumsdiskussioner, fyrahörnövningar, diskussionskaruseller, problembaserat lärande, webbpublicering, skapandearbete, Case-metodik, Storyline, öppna frågor, sociala medier i undervisningen är andra exempel på aktiviteter som synliggör lärandet.

Moment A
Moment B
Moment C
Moment D

Individuell förberedelse

Se film

Läs

6. Strategi 2: Att skapa synliga tecken på lärande (s.109-126) i Bedömning för lärande (Lundahl).

Tips på metoder för att skapa synliga tecken på lärande

Ställ frågor som hjälper eleven att föda fram egna tankar
Sokrates tillskrivs ofta rollen som frågornas mästare. Hans frågekonst majevtiken beskrivs som en förlossningskonst där läraren kan ses som en barnmorska som hjälper eleven att föda fram de tankar som redan finns där. Genom att ställa några enkla frågor kan vi "förlösa" elevens kunskap och hjälpa honom eller henne att synliggöra sitt lärande. Exempel: Hur då? Varför det? Förklara hur du tänker! Vad finns det för likheter med....? Kan du utveckla det?

Cirkulära frågor
Cirkulära frågor hjälper oss att utforska elevernas förståelse och tänkande. Den som ställer frågorna utgår från frågeorden: Vem? Vad? När? Hur? Var? Hur mycket? Med hjälp av dessa kan man "cirkulera runt" problemets kärna och successivt skapa en gemensam bild av problemets exakta natur.

Öppna frågor
Öppna frågor är frågor som kan leda till många svar. Några vanliga sätt att börja sina frågor på kan vara: Vad skulle kunna hända om...? Vad gillar du bäst och varför...? Vilka skillnader är det mellan...? Vilka styrkor och svagheter har...?

Inbjudande frågor
Inbjudande frågor är frågor som ställs för att stimulera eleverna till att dela med sig av och utbyta erfarenheter: Berätta vad som hände då... Berätta vad du såg och upplevde... Hur kändes det...? Vad tänkte du då...?

No hands up!
Ett effektivt sätt att synliggöra lärandet är att ta bort handuppräckningssystemet vid de tillfällen när det är läraren som ställer frågor, och arbeta istället med frågetekniker och gruppövningar som involverar alla elever i diskussionen, inte bara de elever som väljer att delta i handuppräckningen. Det handlar om att sända signalen att elevens bidrag till diskussionen är en viktig del av den kollektiva lärprocess som sker i gruppen. Detta förutsätter att läraren kan följa upp och stimulera elevens svar vidare med hjälp av frågor.

Flygande bedömning
Flygande bedömning (On The Fly Assessment) är olika sätt att snabbt stämma av och fånga upp hur eleverna har uppfattat korta genomgångar och viktiga moment i undervisningen. Syftet med flygande bedömningar är inte att få reda på exakt vad varje individ kan utan att få en överblick över hur gruppen uppfattat genomgången. En flygande bedömning är också ett väldigt bra tillfälle för att diskutera olika lösningsalternativ och tankestrategier. Läraren ställer en summerande, problembaserad fråga - oftast med flera svarsalternativ - eleverna håller upp sina svar på lappar, miniwhiteboards eller med olika färgade kort.

Forumsdiskussioner digitalt
Ett sätt att skapa effektiva klassrumsdiskussioner som synliggör lärandet är att använda digitala diskussionsforum. På så sätt synliggörs allas delaktighet och även elever som inte gillar att prata får en möjlighet att delta. I gratisverktyget TodaysMeet kan du enkelt skapa ett tillfälligt chattrum där du och dina elever kan föra diskussioner. Tricider.com är ytterliggare ett verktyg för att skapa diskussion och har både pro och con och rösta på -funktioner inbyggd för att utveckla resonemanget.

Övriga metoder som vi inte går in på här
Arbeta med webbpublicering som metod.
Skapa effektiva, dynamiska klassrumsdiskussioner med hjälp av sociala medier.
Flippa klassrummet (Flipped classroom).

Kollegialt arbete

Diskutera

Diskutera några av de funderingar ni har utifrån texten. Diskutera utifrån eventuella stödanteckningar som ni har gjort när ni sett filmen. Det kan till exempel vara intressant att lyfta fram något som flera personer har uppmärksammat, men också sådant som bara en av er har lagt märke till.

Gör en ändring i din undervisning

Välj en (valfri) metod från Moment A, förbered en kommande lektion och testa då den nya metoden.

Under lektionen ska ni notera vad som sker. Försök besvara frågeställningen: "Vilken förändring i min undervisning ger störst effekt på mina elevers prestationer?". Efter lektionen skriver ni kortfattat ner era noteringar. Ett alternativ till att göra noteringar på en egen lektion är att auskultera under en kollegas lektion. Spara noteringarna eftersom vi återkommer till dem i Moment D.

Genomförande av aktivitet

Genomför en lektion med någon av dina klasser/grupper där vald metod prövas. Notera och skriv kortfattat ner vad du uppmärksammat. Ta med dina noteringar till nästa träff.

"Vilken förändring i min undervisning ger störst effekt på mina elevers prestationer?"

Gemensam uppföljning

Diskutera

Diskutera utifrån vad ni noterat under lektionen. Låt var och en i gruppen berätta om sin valda metod, och försök att beskriva utan att värdera det som har noterats.

Skriv

Vilka är de viktigaste erfarenheterna ni har gjort under arbetet med denna del? Skriv en kort personlig sammanfattning och spara den tillsammans med övriga anteckningar.