pedagogisk utveckling

formativt arbetssätt genom kollegialt lärande

Strategi 1 - Tydliggör mål och kunskapskrav

Eleven vet, förstår och kan beskriva olika kunskapskrav och kvalitéer

När vi tydliggör mål och kunskapskrav tillsammans med eleverna utrustar vi dem med olika strategier för hur kunskapsmålen kan nås. Vi visar på att det finns flera vägar som leder till samma mål och att den väg som är rätt för mig kanske inte passar dig. Det är ett viktigt steg i arbetet med att lära sig att lära.

Mål och kunskapskrav fyller en mycket viktig funktion som utgångspunkt för lärandet. När elever vet vad de ska göra och förstår varför de ska göra det samt känner till olika kunskapskvaliteter, uppstår flera positiva effekter. Eleverna blir målmedvetna vilket betyder att de enklare kan fokusera på det som är relevant. Elever som förstår syftet med undervisningen kan också lättare utveckla egna motiv för lärandet. Elever som har kunskapsmål snarare än prestation och jämförelse med andra för blicken har en starkare drivkraft i lärandet: de blir också bättre på att ta motgångar och kan använda sina kunskaper på ett mer kompetent sätt, det vill säga de vet vad som ska göras när detta tydliggörs.

Arbetet med att tydliggöra målen och kunskapskraven behöver ske under hela arbetsområdet och som en naturlig, integrerad del i undervisningen. Genom att involvera, engagera och aktivera eleverna i målen och kunskapskraven, gör vi dem till ägare av sin egen lärprocess. Det är en viktig del i resan mot det livslånga lärandet!

Moment A
Moment B
Moment C
Moment D

Individuell förberedelse

Se film

Läs

5. Strategi 1: Att tydliggöra lärandemål, kunskapskvaliteter och betygsnivåer (s.89-107) i Bedömning för lärande (Lundahl).

Tips på metoder för att tydliggöra mål och kunskapskrav

Involvera och aktivera eleverna i planeringsprocessen
Genom att göra eleverna delaktiga i hela planeringsprocessen, från idé till genomförande, sker ett naturligt och successivt tydliggörande av mål och kunskapskrav. Det är det absolut mest effektiva sättet att tydliggöra mål och kunskapskrav för eleverna.

Skapa ett planeringsunderlag som synliggör helheten i planeringsprocessen
Tydliggör mål och kunskapskrav med hjälp av någon form av planeringsunderlag där syfte, konkretiserade mål, läraktiviteter/undervisning, bedömningssituation och kunskapskrav beskrivs för eleven så att han eller hon får en samlad bild över arbetsområdet. Det kan vara en LPP (lokal pedagogisk planering), en klassisk planeringsmatris, en lektionsplan, ett bildspel, en Podcast eller en filmsnutt.

Konkretisera kunskapskraven
På Skolverkets hemsida finns kursplanerna i Wordformat. Med hjälp av dessa kan du som pedagog enkelt konkretisera kunskapskraven. Du kan också lägga till exempel på hur eleven kan visa vad han eller hon kan inom det aktuella arbetsområdet.

Gör en målplansch som ni kan återkoppla till under arbetet
Genom att konkretisera de mål som ni arbetar mot och sammanställa dem i en målplansch, blir det enkelt att åtekoppla och knyta an till de aktuella och uppsatta målen under arbetsområdet. Ett sätt att göra målplanschen är att skapa den i något bildspelsverktyg som eleverna och pedagogen når via Internet, t.ex. i Google Docs.

Ha regelbundna måldialoger
Ett sätt att tydliggöra mål och kunskapskrav tillsammans med eleverna är att ha en måldialog. En måldialog går ut på att man för ett lärande och reflekterande samtal kring målens innebörd och kunskapskravens betydelse. Genom att låta eleverna diskutera målen med varandra, fördjupas deras kunskap och insikt kring hur man kan gå tillväga för att lära sig.

Starta och avsluta lektionerna med en målbild
Ett effektivt sätt att återkoppla till målen är att inleda och avsluta passen med en målbild.

Gör "Exit tickets" i Googleformulär
Ett sätt att snabbt fånga upp var eleverna befinner sig, hur de har förstått mål och syfte med arbetet är att göra "Exit tickets". Med det menas att eleverna i slutet av passet får en möjlighet att förklara hur de uppfattat målet, genomgången eller instruktionen. I Google Docs formulärverktyg kan eleverna snabbt och enkelt fylla i en sådan "Exit ticket", som läraren skapat redan innan lektionen har börjat.

Bygg upp en gemensam bank med elevexempel
Ett sätt att synliggöra kunskapskrav och kvalitet för eleverna är att bygga upp en gemensam bank med bedömda elevarbeten på skolan eller på kommunnivå. Genom att eleverna ges möjlighet att studera andra elevers arbeten, och hur dessa har blivit bedömda, öppnar det upp för att eleverna blir mer medvetna om vilka kvaliteter som eftersträvas. Eleverna behöver då inte gissa sig till vad som förväntas av dem.

Kollegialt arbete

Diskutera

Diskutera några av de funderingar ni har utifrån texten. Diskutera utifrån eventuella stödanteckningar som ni har gjort när ni sett filmen. Det kan till exempel vara intressant att lyfta fram något som flera personer har uppmärksammat, men också sådant som bara en av er har lagt märke till.

Gör en ändring i din undervisning

Välj en (valfri) metod från Moment A, förbered en kommande lektion och testa då den nya metoden.

Under lektionen ska ni notera vad som sker. Försök besvara frågeställningen: "Vilken förändring i min undervisning ger störst effekt på mina elevers prestationer?". Efter lektionen skriver ni kortfattat ner era noteringar. Ett alternativ till att göra noteringar på en egen lektion är att auskultera under en kollegas lektion. Spara noteringarna eftersom vi återkommer till dem i Moment D.

Genomförande av aktivitet

Genomför en lektion med någon av dina klasser/grupper där vald metod prövas. Notera och skriv kortfattat ner vad du uppmärksammat. Ta med dina noteringar till nästa träff.

"Vilken förändring i min undervisning ger störst effekt på mina elevers prestationer?"

Gemensam uppföljning

Diskutera

Diskutera utifrån vad ni noterat under lektionen. Låt var och en i gruppen berätta om sin valda metod, och försök att beskriva utan att värdera det som har noterats.

Skriv

Vilka är de viktigaste erfarenheterna ni har gjort under arbetet med denna del? Skriv en kort personlig sammanfattning och spara den tillsammans med övriga anteckningar.