pedagogisk utveckling

formativt arbetssätt genom kollegialt lärande

Välkommen

Varsågod och ta ett steg mot pedagogisk utveckling. Antagligen är du och din skola intresserad av att jobba mer med formativ bedömning och samtidigt utveckla ert kollegiala lärande. Personen bakom Kunskapsbasen och denna sida är legitimerad och behörig lärare i teknik och matematik på en gymnasieskola i Uppsala samt utnämnd förstelärare inom formativ bedömning och kollegialt lärande. Välkommen att ta del av detta projekt! Observera att webbplatsen är uppdelad i flikar (Strategi 1 - 5) vilka motsvarar "De fem nyckelstrategierna" inom bedömning för lärande. På varje strategisida finns en utbildningsmodul (Moment A - D) där ni får genomföra kollegiala uppgifter.

Formativt arbetssätt

Bedömning för lärande är ett förhållningssätt till kunskap och lärande med syftet att främja elevers lärande och kunskapsutveckling. Det handlar om att elev och lärare aktivt använder sig av bedömning som ett redskap i lärandeprocessen under tiden den pågår.

Bedömning för lärande bygger på en grundläggande idé: att tecken på elevernas lärande används för att anpassa undervisningen så att den möter elevernas omedelbara inlärningsbehov. För att dessa tecken ska bli synliga behöver läraren redan i sin planering tänka in vilka tecken som kan synliggöras och hur bedömningen kan ske. Bedömning för lärande kallas även för lärandebedömning och formativ bedömning.

Det finns ett starkt samband mellan elevers prestationer och deras lärares förmåga att utveckla och tillämpa klassrumsbedömning av hög kvalitet. Återkoppling har en avgörande betydelse för elevers lärande. Självbedömning och kamratbedömning av rätt kvalitet utvecklar elevers förmåga att reglera och styra sitt lärande samt ökar elevens tilltro till sin egen förmåga att lära.

Att tydliggöra mål, undervisningsprocesser och hur bedömningen både mäter och understödjer lärandet behöver vara en central utgångspunkt i undervisningsplaneringen.

Formativ bedömning

Formativ bedömning är den kontinuerliga bedömningsprocess där elever får en förståelse för vad som ska läras och olika kvaliteter i lärandet och där läraren genom sin bedömning anpassar (formerar) undervisningen så att den bättre möter elevernas omedelbara inlärningsbehov.

Summativ bedömning

Summativ bedömning är en form av bedömning som summerar en persons samlade kunskaper vid ett specifikt tillfälle. Den person som bedöms får sällan en återkoppling i form av information som förklarar vad denne har gjort fel eller kunde göra annorlunda.

Kollegialt lärande

När lärare tillsammans med kollegor analyserar och utvärderar sin undervisning leder det till ett bättre resultat hos eleverna. Det är en av de viktigaste framgångsfaktorerna och det vetenskapliga stödet för effekterna är starkt. Att diskutera och arbeta tillsammans är på många skolor självklart redan i dag. Det som forskningen nu presenterar är vikten av långsiktighet, systematik och fokus i det kollegiala samtalet.

Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. Tillsammans har två eller flera lärare uppgifter att förbereda och lösa, diskutera och reflektera över innan de söker råd eller diskuterar vidare med en handledare. De som deltar tränar på att ge varandra feedback på hur olika uppgifter genomförs.

Det finns ett antal olika metoder som skulle kunna samlas under termen kollegialt lärande, till exempel learning study, lesson study, auskultation med återkoppling och kollegial handledning. Vilken modell man väljer för sin skola måste bero på förutsättningar och vad som passar bäst.

Forskningsbakgrund och litteratur

Detta projekt baseras på följande forskning och litteratur:

Hattie, J. (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & Kultur
Lundahl, C. (2011). Bedömning för lärande. Stockholm: Norstedts
Wiliam, D. (2013). Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken. Lund: Studentlitteratur
Wiliam, D. (2014-09-23). Formative assessment. Örebro: Föreläsning

Erkännande

Kunskapsbasen vill absolut inte ta åt sig all ära för den här webbplatsens existens. Det är tack vare flera andra källor och lärarkollegor som denna information finns samlad här. Kontakta innehållsansvarig vid eventuella upphovsrättsfrågor. Förutom ovan nämnda litteratur har texter och material lånats från:

www.bedomningforlarande.se
www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
www.skolverket.se
www.wikipedia.se

Stort tack till webbutvecklaren Jonas Jilmefors för utformning och funktioner på webbplatsen.